(1)  Kamu Görevlileri Yasası kurallarına uygun olarak o Yasaya bağlı kurumların genel  yönetim ilkelerine göre    yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerin etkinlik ve verimlilikle yerine getirilmesi amacı    ile   kurumlar   için   gerekli   ve   yeterli   kadroların hazırlanmasında teknik daire olarak öneri ve çalışmalarda bulunur.
 

 (2) Bir bütçe yılını aşmayan geçici süreler için ve tamamen geçici nitelikleri kamu hizmetlerini sürdürmek için atanacak "geçici personelin" hizmete alınmasının Kamu   Görevlileri Yasası ile diğer kuruluş yasa   veya   kuruluş   tüzüklerindeki kurallar ile atanma   koşullarında   belirlenen hizmete  alınma   esaslarına uygun olup olmadığını saptamak;

 

 (3) İdari hizmetler , sınıfına bağlı idare memurlarının, Kitabet Hizmetleri Sınıfına bağlı Genel Kitabet Memurlarının, Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfına bağlı personel ile bu Yasaya ekli II.Cetvelde Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı altında yer alan Santral Operatörlerinin Kamu Hizmeti Komisyonunca kazalara atanmasından sonra kazalardaki ilgili kuruluşlara tahsislerini, kuruluşların ilgili hizmet sınıflarındaki kadrolarını ve / veya hizmetlerin özelliklerini dikkate alarak gerçekleştirmek;

 

(4) İdari Hizmetler Sınıfına bağlı İdare Memurlarının, Kitabet Hizmetleri Sınıfına bağlı Genel Kitabet Memurlarının ve Odacı ye Şoför Hizmetleri Sınıfına bağlı personel ile bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı altında yer alan Santral Operatörlerinin, ikamet değişikliği gerektirmeyen nakillerini Merkezde bir kuruluştan başka bir kuruluşa veya . taşrada bir kuruluştan başka bir kuruluşa kuruluşların ilgili hizmet sınıflanndaki kadrolarını ve / veya hizmetlerin özelliklerini dikkate alarak ve ilgili bakanlıkla da istişare ederek yapmak;

 

(5)  Kamu Görevlileri Yasasının 13'üncü maddesinde belirtilen"görev yerine gelme ödevi" ile ilgili olarak kamu görevlilerinin uyacakları yöntemeleri saptamak;
 

(6)  Devlet Burslarına veya yabancı ülke veya örgütlerden sağlanan burslara dayanılarak bilgilerini artırmak ve staj yapmak için dış ülkelere gönderilecek kamu görevlilerinin seçiminde yer almak;

 

(7) Kamu Görevlileri Yasasında öngörülen kurumların başvurusu halinde disiplin    kuralları aleyhine hareket eden bir kamu görevlisi   aleyhine   disiplin   kovuşturmasını   yürütmek   için "Soruşturma Memuru" görevlendirmek;

 

 (8) Çalışma saatlerinin saptanması için Bakanlar Kuruluna önerilerde bulunmak;

 

(9) Kamu Görevlileri Yasası uyarınca kurulan kurumsal ve kurumlararası eğitim merkezlerinin çalışmalarının gözetim ve denetimini yapmak;

 

(10)Kamu Görevlilerinin İngilizce ve /veya geçerli diğer yabancı dil öğrenmeleri için gerekli tüm önlemleri almak ve bu amaçla eğitim  merkezleri kurmak;

 

(11)Kamu görevlilerinin yetiştirilmesi amacı ile Maliye, Eğitim ve Çalışma İşleri ile görevli Bakanlıklar ile Devlet Planlama Örgütü ve Kamu Görevlileri Yüksek Danışma Kurulunun da görüşlerini alarak bir Kamu Görevlileri Genel Eğitim Planı hazırlamak;
 

(12)Kamu Görevlileri Yasasının 131'inci maddesi uyarınca kurulan Teknik Kurullarda temsil edilmek;

 

(13)Kamu Görevlileri Yasasının 132'inci maddesi uyarınca kurulan Kamu Görevlileri Yüksek Danışma Kurulunun tabi üyesi sıfatı ile bu Kurulda görev yapmak;

 

(14)Kamu Görevlileri Yasası kurallarına bağlı olarak kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmaları için gerekli çalışmaları yapmak;

 

(15) Ülkenin İktisadi, sosyal ve mali durumunu yakından izleyerek, maaş ve ücretlerde ve diğer özlük haklarında yapılması gerekli değişiklikler hakkında gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili kurullarda önerilerde bulunmak;

 

(16) Her kurumun kendisine bağlı kamu görevlileri için tutması gerekli olan kayıt defterlerinin biçimi ve neleri ihtiva edeceğini belirlemek; Tüm kamu görevlileri için kayıt defteri ile genel personel, kayıtlarını tutmak ve kamu personelini ilgilendiren, konularda doküman ve istatistiki bilgiler toplamak;

                  

(17) Personelin çalışma şartlarına ve mesai saatlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetlemek ve aksi hareket ettikleri saptananlar hakkında gerekli müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak. Bu konudaki esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir.

 

(18)Belirecek ihtiyaca göre yürürlükteki mevzuata uygun olarak Başbakanlıkça res'en verilecek diğer uygun görevleri yürütmek;

 

(19) Üst Kademe Yöneticisi olarak atanacakların, Üst Kademe Yöneticileri Yasasında belirlenen niteliklere uygun olup olmadıklarını saptamak;

 

(20) Kamu Görevlileri Yasasına bağlı kurumlarda istihdam edilmek istenen sözleşmeli personel ile yapılacak olan sözleşme örneğini, Kamu Görevlileri Yasasına uygunluğu açısından incelemek ve bu konuda görüş bildirmek;

 

(21) Emeklilik Yasası Kuralları uyarınca emekliye ayrılacak olanların hizmet yıllarını saptamak ve diğer emeklilik işlemlerini yürütmek;

 

(22)  Emekli Sandığı Fonu Yönetim Kurulunda temsil edilmek;

 

(23)  Yolluk ve İaşe ibate Tüzüğü ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek;

 

(24) Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personelini ilgilendiren konularda, diğer personel yasaları   ve tüzükleri ile kendisine   verilen   yetki   ve   görevleri   kullanmak   ve   yerine getirmek; ve

 

(25)  Kamu Görevlileri Yasasının 57(1)inci maddesi kuralları uyarınca kurulan kurulda görev almak.